Nyheter

* 2015-11-24. Podiceps rekryteras till projektet Svensk Geoprocess som remissinstans för området Enhetliga Geodataspecifikationer i Temauppdraget Väg och Järnväg. Värdefulla användarsynpunkter lämnas i början av januari till uppdragsledarna. * 2016-01-21. Företaget tar fram en kartläggning av tillgång till basdata för AOD (Aerosol Optical Depth) kartläggning för nordiska länder. Kartläggningen redovisas i en skriftlig rapport. * 2016-03-24. Företaget slutför ett omfattande arbete med att läsa in tusentals digitala bilder i en SQL server databas. För detta arbeta används cursors i T-SQL, batchfiler och Powershell. I uppdraget läses även kartfiler in i samma SQL databas. * 2016-04-05. Podiceps deltar med slutligt remissvar till Svensk Geoprocess och kommer in med värdefulla synpunkter inför att projektet Väg och järnväg ska slutredovisas. Länk: Temauppdrag Kommuniktaion (Väg Järnväg) * 2016-06-29. SCB befolkningsdata, Höjddata och PM monitor data hämtas och pre-processas för för att användas i användas i prediktion av AOD (Aerosol Optical Depth) för Stockholms, Sörmland och Uppsala län.

admin