Utredning och verksamhetsstöd

Utredning

Podiceps utreder datatillgång och status på data åt organisationer med specifika databehov. Utredningar levereras
alltid som skriftliga rapporter och i sammanställningar tabellform. De utredningar som företaget har gjort är ofta
gjorda i ett sammanhang där man snabbt velat ha en utomstående analys av datatillgång, systemval eller organisation.

Kartläggning av arbetssätt.

En processkartläggning visar tydligt hur en verksamhet bedrivs. Processkartan visar
hur processer förhåller sig till varandra, vilken information som försörjer processerna och vilka regler
som är styrande. Med detta kan delar av verksamheten identifieras som upplevs som hindrande. Hindren kan vara
av olika slag; kompetens, organisation, bristande systemstöd, avsaknad av data m.fl.

Kravspecifikation

Traditionellt består kravspecifikationer av en lång rad krav på funktioner i ett system. Podiceps tar fram
kravspecifikationer som består av en teknisk del och en som utgörs av användningsfall. Teknisk del
är ofta i form av användarkrav på funktioner och ett tekniskt ramverk, som systemet ska fungera i. Användningsfallen
beskriver vad ett tänkt system ska kunna producera - inte hur