Podiceps

Utredning och verksamhetsstöd

Home  >>  Utredning och verksamhetsstöd

Utredning och verksamhetsstöd

Utredning

Podiceps utreder datatillgång och status på data åt organisationer med specifika databehov. Utredningar levereras alltid som skriftliga rapporter och i sammanställningar tabellform. De utredningar som företaget har gjort är ofta gjorda i ett sammanhang där man snabbt velat ha en utomstående analys av datatillgång, systemval eller organisation.

Kartläggning av arbetssätt.

En processkartläggning visar tydligt hur en verksamhet bedrivs. Processkartan visar hur processer förhåller sig till varandra, vilken information som försörjer processerna och vilka regler som är styrande. Med detta kan delar av verksamheten identifieras som upplevs som hindrande. Hindren kan vara av olika slag; kompetens, organisation, bristande systemstöd, avsaknad av data m.fl.

Kravspecifikation

Traditionellt består kravspecifikationer av en lång rad krav på funktioner i ett system. Podiceps tar fram kravspecifikationer som består av en teknisk del och en som utgörs av användningsfall. Teknisk del är ofta i form av användarkrav på funktioner och ett tekniskt ramverk, som systemet ska fungera i. Användningsfallen beskriver vad ett tänkt system ska kunna producera - inte hur.

Systeminförande

Systeminförande är fortsättningen efter att ett system har köpts in eller utvecklats. Denna process brukar bl.a. innefatta införande organisation, utbildning, system installation och konfiguration m.m. Podiceps hjälper till med att ge en effektiv styrning vid övergång till ett nytt system.