Varför läget?

Geografiska informationssystem (GIS) är en typ av datasystem som kopplar samman geografiskt läge med annan information. Kopplingen gör informationen lägesbestämd. Varför ska jag då veta läget? Tänk er följande situation, ett telefon samtal till SOS alarm: - Det brinner och det är kraftig rökutveckling! - Var brinner det? Om man i denna situation inte kan svara på frågan var, så är resten av informationen inte så betydelsefull. Läget är av betydelse! Läget är av betydelse i många sammanhang i samhället. Några exempel:
  • Ett fungerande trafiksystem är nödvändigt för att vårt samhälle ska fungera. Trafiken orsakar också påfrestningar på miljön genom exempelvis buller och luftföroreningar. Det nödvändigt att veta var det finns höga bullernivåer och problem med luftföroreningar kunna minska störningen för människor.
  • En god försörjning av kommunalteknik som fjärrvärme, vatten och avlopp och avfallshantering är basalt i ett modernt samhälle. Om en vattenledning börjar läcka måste man snabbt kunna lokalisera var läckan finns för att kunna reparera felet.
  • Vindkraft och andra flödesresurser för energi är under utbyggnad. För att kunna förutse möjliga motsättningar vid utbyggnad kan man överskådligt redovisa olika markanvändnings intressen på en karta. Var olika intressen finns i förhållande till varandra är av betydelse.
  • Skogsföretaget ska lämna områdesbeskrivning till sin personal inför en avverkning. I beskrivningen anges vilka träddimensioner och trädslag som ska huggas. Likaså anges var området ligger som ska avverkas.